General Conditions of Sales

Ogólne Warunki Sprzedaży Firmy Polynea

§ 1. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszych warunków sprzedaży ustala się następujące definicje pojęć:
  1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
  2. Sprzedawca – Polynea zakład Produkcyjno Usługowy Marek Grabek zakład produkcyjny w Rakoniewicach, ul. Starowolsztyńska 4, 62-067 Rakoniewice, Polska, NIP – 9271133686, REGON 081176701 siedziba w Świebodzinie ul.żaków 6c/8 66-200 Świebodzin
  3. Kupujący – rozumie się przez to osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz z mocy przepisu szczególnego posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań, osoby prawne dokonujące zakupów Towarów u Sprzedawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  4. Towary – rozumie się przez to rzeczy ruchome, oferowane przez Sprzedawcę w ramach bieżącej oferty handlowej,
  5. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na skutek złożonego przez Kupującego zamówienia na Towar, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia na warunkach wskazanych w tej Umowie oraz w niniejszych OWS.
  6. Strona/Strony – Kupujący bądź Sprzedawca albo oba te podmioty łącznie.
 2. Niniejsze OWS regulują zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, w zakresie nie uregulowanym w Umowie.
 3. Przyjęcie warunków sprzedaży, innych niż określone niniejszymi OWS, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie
  pisemnej, pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią OWS a Umową pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 2. Tryb składania, przyjmowania i realizacja zamówień

 1. Oferty Sprzedawcy zawierające dane określające ilość, wymiary Towaru lub rysunki mają jedynie charakter orientacyjny. Jeżeli Kupujący
  zażyczy sobie zachowania dokładnych parametrów Towaru, powinien żądanie to wyrazić wprost w zamówieniu.
 2. Sprzedaż Towarów realizowana jest przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego (dalej „zamówienie/a”), zawierających co najmniej: oznaczenie Kupującego, rodzaj zamawianego Towaru, ilość, oczekiwany termin realizacji zamówienia, sposób odbioru Towaru, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Kupującego.
 3. Sprzedawca dokonuje przyjęcia do realizacji zamówienia wyłącznie poprzez zawarcie Umowy. Do zawarcia Umowy dochodzi na skutek:
  1. sporządzenia i podpisania przez strony tekstu Umowy obejmującej ustalenia stron co do warunków sprzedaży Towarów albo
  2. potwierdzenie na piśmie przez Kupującego warunków zamówienia złożonego przez Kupującego.
 4. Ustne ustalenia stron lub przedstawicieli stron, dotyczące warunków sprzedaży, nie zawarte w zamówieniu, wymagają potwierdzenia przez osoby upoważnione do reprezentacji stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednak jeżeli Umowa zawarta przez Strony z naruszeniem niniejszego przepisu zostanie przez nie w całości wykonana, wówczas zyskuje ona skutek prawny od chwili jej zawarcia.
 5. 5. Od daty zawarcia Umowy rozpoczyna się bieg termin do dostarczenia Towaru Kupującemu.

§ 3. Terminy i warunki odbioru Towarów

 1. Termin dostawy Towarów określa Umowa.
 2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas występującej przeszkody, jeżeli:
  1. opóźnienie jest wynikiem okoliczności, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
  2. opóźnienie jest wynikiem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy tj:
   1. siła wyższa, w tym także; cyklon, powódź, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu, fale wodne o znacznej wysokości,
   2. wojna, wojna domowa, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny, strajk, blokady dróg, portów, przejść granicznych,
   3. wprowadzenie lub zmiana przepisów prawa, które uniemożliwiają Sprzedawcy wykonanie umowy wg stanu prawnego z dnia zawarcia Umowy, w tym; cła zaporowe, embarga, zakazy importu/eksportu.
  3. opóźnienie jest wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego.
 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, dostawa Towarów odbywa się na warunkach EXW (Incoterms 2000) – zakład Sprzedawcy w Rakoniewicach – Polska.
 4. Strony mogą w Umowie uzgodnić, że za odrębnym wynagrodzeniem Sprzedawca dostarczy Towary do miejsca wskazanego przez Kupującego. W takim przypadku całość kosztów związanych z dostawą, w tym koszty załadunku i wyładunku Towarów, opakowania oraz ubezpieczenia pokrywa Kupujący, przy czym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towarów zgodnie z postanowieniami ust. 5. Wybór trasy i środka transportu należy do Sprzedawcy.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Kupujący zobowiązany jest wskazać w Umowie osobę upoważnioną do potwierdzenia odbioru Towarów. W razie niewskazania takiej osoby przyjmuje się, że osoba odbierająca Towar w miejscu wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy jest uprawniona do jego odbioru. Osoba dokonująca odbioru Towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy powinna pokwitować odbiór czytelnym podpisem oraz wskazać w jakim charakterze dokonuje odbioru (jako Kupujący, jako przedstawiciel Kupującego, jako pracownik Kupującego itp.). W razie wątpliwości Sprzedawca może w każdym przypadku żądać potwierdzenia dokumentem, iż osoba odbierająca Towar jest do tego upoważniona oraz wstrzymać się z wydaniem Towaru do czasu uzyskania takiego twierdzenia. Jeżeli w czasie odpowiednim potwierdzenie takie nie nastąpi Sprzedawca będzie upoważniony oddać Towar na przechowanie osoby godnej zaufania lub też przechować go we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W razie wątpliwości koszty przechowania Towaru ustala się według średnich stawek obowiązujących w miejscu, gdzie Towar był faktycznie przechowywany. W takim przypadku Sprzedawcy przysługuje również od Kupującego zwrot kosztów transportu Towaru do miejsca przechowania.
 6. Termin dostawy uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Kupujący zostanie powiadomiony o gotowości do wydania Towaru lub Towar zostanie wysłany transportem Sprzedawcy do Kupującego. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających oddanie Towaru na przechowanie zgodnie z treścią ust. 5, Sprzedawcy w żadnym przypadku nie mogą obciążać jakiekolwiek skutki opóźnienia w dostawie Towaru.
 7. W razie opóźnienia się Kupującego z odebraniem zamówionych Towarów powyżej 10 dni, Sprzedawca niezależnie od ceny, może się domagać od Kupującego zwrotu zryczałtowanych kosztów przechowania Towaru w wysokości 1% ceny nieodebranych w terminie Towarów za każdy dzień opóźnienia następujący po upływie ww. okresu 10-dniowego. Jeżeli szkoda poniesiona przez Sprzedawcę z powyższego tytułu przekracza wysokość zastrzeżonych kosztów zryczałtowanych, Sprzedawcy przysługuje odszkodowania uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 8. W razie bezzasadnej odmowy odebrania Towaru Sprzedawca ma prawo według swego wyboru – domagać się odbioru towaru przez Kupującego i należytego wykonania Umowy, a także żądać pokrycia kosztów przechowania Towaru (ust. 7), albo odstąpić od Umowy i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 80 % ceny Towaru. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Sprzedawcę z powyższego tytułu przekracza wysokość zastrzeżonych na tą okoliczność kar umownych, Sprzedawcy przysługuje odszkodowania uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 4. Rękojmia

 1. Kupujący, który nabywa Towar w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową traci uprawnienia z tytułu rękojmi
  (niezgodności Towaru z umową), jeżeli nie zgłosi na piśmie wad Towaru w ciągu 2 miesięcy od daty ich wykrycia.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego
  Towaru Kupującemu.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do których
  rękojmia za wady Towaru zostaje wyłączona.

§ 5. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela kupującemu 12 – miesięcznej gwarancji jakości na sprzedawany Towar. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru Towaru przez Kupującego.
 2. Gwarancja obejmuje jedynie wady Towaru tkwiące w nim w dacie wydania Towaru Kupującemu.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru, w tym także użytkowania w warunkach odbiegających od normalnych warunków przewidzianych dla eksploatacji danego Towaru, wad wynikłych z ingerencji w Towar przez Kupującego lub osoby trzecie, a także wad powstałych na skutek czynności transportu, załadunku, wyładunku, montażu Towaru przez Kupującego lub osoby trzecie, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Towaru w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia o wadzie. W razie wad trudnych do usunięcia lub takich, których usunięcie wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Sprzedawca może według własnego wyboru dokonać naprawy bądź wymienić Towar na wolny od wad.
 5. Kupujący może żądać wymiany Towaru jeśli był on uprzednio naprawiany co najmniej 5 razy.
 6. Warunkiem uruchomienia świadczeń gwarancyjnych jest uprzednie złożenie przez Kupującego pisemnej reklamacji. Reklamacja winna być przesłana Sprzedawcy nie później niż w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady pod rygorem utraty roszczeń gwarancyjnych dotyczących wad objętych reklamacją.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe dla Kupującego na skutek tego, że w trakcie realizacji roszczeń gwarancyjnych (tj. w czasie wykonywania napraw lub w okresie do dnia wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad) Kupujący nie mógł korzystać z Towaru.
 8. Do wad jawnych Towaru nie mają zastosowania terminy gwarancji oraz terminy zgłoszenia wad określone wyżej. Wszelkie wady jawne powinny być zgłoszone Sprzedawcy w terminie trzech dni od dnia odbioru Towaru pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.

§ 6. Cena sprzedaży i warunki płatności

 1. Cena za Towary jest określona w Umowie w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej. Cena nie obejmuje jakichkolwiek kosztów w tym w szczególności kosztów ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu i ewentualnego opakowania Towarów, jak również podatku od towarów i usług, ceł ani jakichkolwiek innych opłat administracyjnych, chyba że w Umowie wyraźnie postanowiono inaczej.
 2. W przypadku gdy cena została ustalona w walucie obcej, a zapłata jest dokonywana w złotych polskich, albo też gdy cena jest ustalona w złotych polskich a zapłata następuje w walucie obcej, do rozliczenia transakcji stosuje się średni kurs danej waluty obcej ogłaszany przez NBP na dzień zapłaty wskazany w fakturze VAT.
 3. Sposób rozliczenia za zakupiony Towar określa Umowa, przy czym dopuszcza się następujące metody rozliczeń:
  1. przedpłata obejmującą 100% ceny za Towar, uiszczana w przy zawarciu Umowy lub w określonym terminie po dniu zawarcia Umowy lecz
   przed dniem wydania Towaru;
  2. zaliczka obejmująca uzgodniony w Umowie procent ceny za Towar, płatna w uzgodnionym terminie przed wydaniem Towaru; płatność
   pozostałej części ceny – w terminie uzgodnionym rzez Strony po odbiorze Towaru;
  3. zapłata całości ceny po odbiorze Towaru przez Kupującego, w terminie uzgodnionym przez Strony (jedynie w odniesieniu do stałych
   klientów).
 4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej termin płatności Ceny za Towar wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Postanowienie zdania pierwszego nie dotyczy faktur dokumentujących zapłatę zaliczek (przedpłat, zadatku itp.). W takim przypadku płatność jest dokonywana w terminie uzgodnionym przez Strony, a Sprzedawca wystawia fakturę na poczet otrzymanej płatności w terminach zgodnych z przepisami o podatku od towarów i usług.
 5. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar gotówką lub w formie bezgotówkowej tj. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze lub podany w innej formie przez Sprzedawcę. W przypadku płatności bezgotówkowych za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Koszty płatności bezgotówkowych ponosi Kupujący.
 6. Prawo własności sprzedawanych Towarów, aż do czasu uiszczenia całości ceny przez Kupującego, należy do Sprzedawcy. Z dniem zapłaty całej ceny prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
 7. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania dalszych dostaw do czasu uregulowania przez Kupującego powstałej zaległości.
 8. Sprzedawca dopuszcza stosowanie indywidualnie uzgodnionych rabatów przy sprzedaży Towaru dla stałych klientów albo dla sprzedaży dużych partii Towaru.
 9. W przypadku gdy Kupujący posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, oraz jest zarejestrowany w kraju swego zamieszkania lub siedziby jako podatnik podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej VAT na potrzeby dokonywana transakcji wewnątrzwspólnotowych (Numer VAT UE), , a sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu na terenie Polski stawką podatku VAT wynoszącą 0 %, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług we własnym kraju, według obowiązującej w tym kraju stawki tego podatku dla danego rodzaju transakcji. Sprzedawca zastosuje stawkę VAT 0% jeżeli przed wystawieniem faktury Kupujący powiadomi go o spełnianiu warunków określonych wyżej, jak również wskaże Sprzedawcy swój Numer VAT UE.
 10. Kupujący nie ma prawa posługiwania się numerem VAT UE Sprzedawcy, w jakimkolwiek innym celu niż bezpośrednio związany z rejestracją zakupów dokonywanych u Sprzedawcy zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.
 11. Jeżeli po zawarciu Umowy ceny surowców używanych do produkcji Towarów ulegną znacznemu podwyższeniu, Sprzedawca będzie miał prawo odpowiednio podwyższyć uzgodnione ceny. Jeżeli w ten sposób miałoby dojść do podwyższenia ceny o więcej niż 10 %, wówczas na podwyższenie ponad ten limity wymagana jest zgoda Kupującego.

§ 7. Odpowiedzialność za szkody

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko za szkody majątkowe wyrządzone
umyślnie i tylko w zakresie strat rzeczywistych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Sprzedawca wydaje Kupującemu OWS przy zawarciu Umowy. Za równoznaczne z wydaniem OWS Kupującemu przyjmuje się wskazanie na piśmie w jaki sposób można się zapoznać z aktualną wersją OWS (np. poprzez podanie adresu internetowego, pod którym OWS zostały umieszczone w Internecie.
 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla sprzedaży Towarów dokonywanej na podstawie Umowy i niniejszego OWS jest prawo polskie.
 4. Do Umów zawieranych na podstawie niniejszych OWS nie mają zastosowania przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U. z 1997 r., Nr 45, poz. 286).
 5. Kupujący nie może dokonać przelewu swoich praw przysługujących mu wobec Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towaru (bez względu na formę prawną tego przelewu) bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 6. Kupującemu nie przysługuje prawo rozliczenia ceny należnej do zapłaty za sprzedany Towar w drodze potrącenia z własnymi wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu względem Sprzedawcy.
 7. Ilekroć w Umowie lub niniejszych OWS mowa jest o doręczeniu, należy przez to rozumieć dostarczenie informacji, dokumentu lub innego przedmiotu drugiej stronie umowy osobiście za pokwitowaniem, faxem, lub listem poleconym – w zależności od charakteru dostarczanego dobra i woli strony dostarczającej. Jeśli Umowa lub niniejsze OWS przewidują termin doręczenia, to termin ten jest uważany za zachowany, jeśli przed jego upływem odpowiednio:
  1. Strona uzyska pokwitowanie osobistego odbioru dokonane przez osobę upoważnioną do odbioru korespondencji;
  2. zostanie doręczony adresatowi list polecony wysłany przez Stronę; jeśli adresat nie odbierze prawidłowo adresowanej przesyłki przy pierwszej awizacji, lub wcale nie odbierze tej przesyłki, miarodajna jest data pierwszej awizacji, lub
  3. Strona wyśle dokument faxem na numer faxu drugiej Strony, co będzie w stanie potwierdzić stosownym wydrukiem z aparatu faxowego.
 8. Kupujący zobowiązany jest poinformować na piśmie Sprzedawcę o zmianie danych adresowych pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pism wysłanych listem poleconym pod dotychczasowy adres, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie będzie w takim przypadku uznane za dokonane po upływie 30 dni od nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy stroną powodową jest Sprzedawca przysługuje mu prawo skierowania powództwa do sądu właściwego według siedziby Kupującego.
 10. Niniejsze warunki wchodzą w życie w dn.01.01.2014 i stanowią zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.